Nate Johnson
hair dark blonde | eyes hazel | size 8/10 | age 11yrs 6mos