Caroline Chraska
hair brown | eyes hazel | size 10 | age 13