Samantha Urso
hair Blonde | eyes Hazel | size 12 | age 14