Caroline Chraska
hair brown | eyes hazel | age 12yrs 9mos | resumé